เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับปวงชนชาว ไทย ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในความพออยู่ พอกิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สามารถใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่เกษตรกร โดยเฉพาะในยุคที่วิกฤติพิษภัยจากสารเคมี ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็น ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตลอดจนสร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต

       เกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้วัสดุรอบๆ ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่เศษซากพืช ซากสัตว์ หรือแม้แต่เศษอาหารจากครัวเรือนก็สามารถนำมาทำ
ปุ๋ยอินทรีย์ได้ เป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ราคาสารเคมีทางการเกษตร และ ปุ๋ยเคมีมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว การบริหารจัดการการทำเกษตรโดยการใช้ปัจจัยเท่าที่มีอยู่ใน การทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และใช้ต้นทุนที่ต่ำจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

       จุดมุ่งหมายของการทำเกษตรอินทรีย์ที่สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถแจกแจงได้ดังนี้
  1. เพื่อการเสริมสร้างปริมาณผลผลิตที่ดีกว่า ทั้งนี้เพราะการทำเกษตรแบบอินทรีย์ จะเป็นการเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผลผลิต จึงส่งผลทำให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากกว่าการทำ เกษตรแบบใช้สารเคมี นอกจากนั้นผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพของผลผลิตที่ดีกว่า เนื่องจากเป็นการเจริญ เติบโตตามธรรมชาติ ไม่ใช่สารเร่งกระตุ้น
  2. เพื่อการผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยไร้สารพิษต่างๆ โดยในแนวทางการผลิตแบบการใช้สารเคมีนั้นพบว่า สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการมักจะมีการตกค้างและปนเปื้อน ซึ่งขจัดล้างออกได้ยาก และเมื่อผู้บริโภครับประทานผลผลิตดังกล่าวเข้าไป จะทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพ เกิดโรคต่างๆ ตามมา แต่หากเป็นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์จะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมากกว่า
  3. ใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าการทำเกษตรแบบใช้สารเคมี เพราะการทำเกษตรอินทรีย์นั้นเน้นการหมุนเวียน ใช้วัตถุดิบในการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยคอก การใช้ฟางข้าว หรือเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานมาทำ เป็นปุ๋ยหมัก เป็นต้น ต่างจากการทำเกษตรแบบเดิมที่มีต้นทุนสูงจากปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และสารเร่งการ เจริญเติบโต
  4. ให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีกว่า เพราะการทำเกษตรอินทรีย์นั้น จะไม่ได้รับผลข้างเคียงเหมือนกับการทำเกษตรแบบใช้สารเคมี เช่น กลิ่นที่ฉุนของสารเคมีในกระบวนการ เป็นต้น
  5. การทำเกษตรอินทรีย์ สามารถทำให้ผืนแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า เพราะเป็นการเน้นที่การสร้างดิน ด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ส่งผลทำให้ดินมีคุณภาพที่ดี ไม่เสื่อม นอกจากนั้นยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความบริสุทธิ์ ไม่ถูกทำลายไปจากสารเคมีอีกด้วย

แชร์บทความนี้Share on Facebook891Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Related posts