ภาพรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

       ภาครัฐและเอกชนไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพและลดปริมาณสารตกค้าง ไม่ให้เกินข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า รวมทั้งการขยายการผลิตและการส่งออกสินค้าอินทรีย์

การผลิตสินค้าอินทรีย์ของไทย แบ่งการผลิตได้เป็น 2 แบบ คือ
  1. เกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และมีการนำผลผลิตบางส่วนไป จำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมผู้ค้าเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อยกระดับมาตรฐาน สินค้าอินทรีย์พื้นบ้านให้ได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
  2. เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายผ่านทางระบบตลาด ซึ่งต้องมีตรารับรองมาตรฐาน ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ทำให้ผลผลิตสามารถส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ด้วย ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยยังมีจำนวนจำกัด ผู้ประกอบการและผู้ผลิตที่สำคัญ ได้แก่ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่ทำงานร่วมกับสหกรณ์กรีนเนท จำกัด และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55.9 ของเกษตรกรที่ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์ และมีพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.1 ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ มีบทบาทในการผลิตสินค้าอินทรีย์มากขึ้น ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก เนื่องจากความต้องการเพิ่มสูงขึ้น

       ผลผลิตสินค้าอินทรีย์ของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าพื้นฐาน เช่น ข้าว ผักและผลไม้ เป็นต้น ส่วนการแปรรูปสินค้า ยังมีน้อย เพราะวัตถุดิบมีปริมาณไม่มาก ปัจจุบันมีผลผลิตที่จำหน่ายออกสู่ตลาดประมาณไม่เกิน 6,000 ตันต่อปี สินค้าอินทรีย์ที่ไทยผลิตได้ บริโภคในประเทศร้อยละ 50 และส่งออกร้อยละ 50

       ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยยังเป็นตลาดของผู้ผลิต เพราะว่าการผลิตสินค้าอินทรีย์ยังมีจำนวนน้อย ผู้ผลิตสามารถเป็นผู้กำหนดการตลาดได้ค่อนข้างมาก ราคาผลผลิตก็มีแนวโน้มสูงกว่าราคาสินค้าเกษตรทั่วไป ประมาณร้อยละ 20-50 เนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่ต่ำกว่าการเกษตรที่ใช้สารเคมี ทำให้มีปริมาณการผลิตต่ำกว่าความต้องการของตลาด นอกจากนี้ เกษตรอินทรีย์จะต้องมีหลักประกันในเรื่องราคาผลผลิตที่ยุติธรรมต่อผู้ผลิต ซึ่งต้นทุนการผลิตสินค้าอินทรีย์ค่อนข้างสูงกว่าการผลิตสินค้าเกษตรทั่วไป ช่องทางการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลางและเล็ก ในปัจจุบันเริ่มขยายการจำหน่ายสินค้า อินทรีย์มากขึ้น

แชร์บทความนี้Share on Facebook495Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Related posts