ที่มาของชัยภูมิโมเดล Organic Valley แห่งแรกของไทยคืออะไร

       กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ของ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 – 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตการค้าและการบริโภคสินค้า อินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน” และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ “Organic Village” เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการปีละ 4 หมู่บ้าน
       กระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ในการสำรวจและประเมินการดำเนินงาน และการทำเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็น Organic Village โดยจะต้องมีเกษตรกรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ และ ชุมชนในหมู่บ้านมีการบริโภคผลผลิตในชุมชนของตนเองและนำผลผลิตส่วนที่เหลือไปจำหน่าย ผลผลิตต้องมี ศักยภาพ และสามารถผลักดันเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน มีการบริหารจัดการระบบตลาดในชุมชนของตนเอง ผู้นำหมู่บ้านมีทัศนคติ/จิตอาสาตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์และให้ความร่วมมือที่ดี และมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ สามารถเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งได้มีการจัดตั้ง Organic Village แล้วทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่บ้านริมสีม่วง ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และหมู่บ้านห้วยพูล จังหวัดนครปฐม
       โดยในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในมีแผนที่จะดำเนินการในการจัดตั้ง Organic Village เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดนครพนม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ ดำเนินการลงพื้นที่ สำรวจและประเมินแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งเป็น Organic Village จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และหมู่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
       สำหรับสาเหตุที่เลือกหมู่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ ของ Organic Village เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มทำฝ้ายอินทรีย์ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ที่ได้การรับรองตาม มาตรฐาน Organic Thailand 2560 ทั้งยังมีการทำเกษตรอินทรีย์ประเภทอื่น ได้แก่ ข้าว ใบหม่อน กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง ตะไคร้ ฟักทอง ทางกลุ่มได้ผลักดันให้มีการผลิตเกษตรอินทรีย์กระจายตัวไปยังหมู่บ้านอื่นๆ โดยรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้สะดวกต่อการสนับสนุนส่งเสริม รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาดและนำไปสู่การท่องเที่ยวได้อีกด้วย จนทำให้ปัจจุบันประกอบไปด้วย 8 กลุ่ม จากอำเภอ หนองบัวแดง 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง กลุ่มนาแปลงใหญ่หนองบัวแดง กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองวัวแดง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองวัวแดง กลุ่มส่งเสริมอาชีพ คนพิการทอผ้าขาวม้าหนองวัวแดง กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนาทุ่งใหญ่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ระบบ PGS อำเภอหนองบัวแดง และจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์อีก 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ระบบ PGS อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในอนาคตเมื่อทางกลุ่มเข้มแข็ง ก็จะพัฒนาไปอีกขั้น คือเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ “ชัยภูมิโมเดล Organic Valley แห่งแรกของไทย”
       นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังจะให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ผ่านแนวนโยบายเกษตร แปลงใหญ่ของรัฐบาล เพื่อทำเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดที่นับวันจะ หันมานิยมบริโภคสินค้าอินทรีย์มากขึ้น แต่กำลังการผลิตสินค้าตัวนี้มีน้อยมาก โดยใช้การตลาดนำเชื่อมโยงการ ตลาด ถือเป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่จะให้ชุมชนแห่งนี้เข้าสู่แนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล อีกด้วย

แชร์บทความนี้Share on Facebook520Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Related posts