ช่องทางตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศ

       จากการสำรวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท1 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 284,918.44 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้น 20.97%) ในส่วนของจำนวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในช่วงเวลา ดังกล่าวก็ขยับเพิ่มขึ้นจาก 9,961 ฟาร์มในปี พ.ศ. 2557 เป็น 13,154 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2558

       ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนทด้วยการสนับสนุน จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยผลการศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การผลิตและการตลาด สินค้าอินทรีย์ไทย ซึ่งโดยภาพรวมตลาดสินค้าออร์แกนิคไทยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 2,331.55 ล้านบาท โดย 1,1817.10 ล้านบาท เป็นตลาดส่งออก (77.9%) และ 514.45 ล้านบาท เป็นตลาดในประเทศ (22.06%) โดยมี ช่องทางตลาดออร์แกนิคประมาณ 251 แห่ง และช่องทางที่ใหญ่ที่สุด คือ โมเดิร์นเทรด (59.48%) ซึ่งมีอยู่ 8 บริษัท 171 จุดจำหน่าย มีสินค้าออร์แกนิค 150 – 1,500 รายการ มีมูลค่าการขายรวม 306 ล้านบาท/ปี รองลงมาคือ ร้านกรีน (29.47%) หรือร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าออร์แกนิคหลากหลายประเภท ซึ่งมีจุดจำหน่าย 33 แห่ง มีรายการ สินค้าออร์แกนิคเฉลี่ย 229 รายการ มียอดขายรวม 151.62 ล้านบาท/ปี ตามมาด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่ม (5.85%)

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าออร์แกนิคออนไลน์ เช่น

www.thaitrade.com

www.nwsc.dit.go.th 

       ตลาดส่งออกเกษตรอินทรีย์ไทยในปี 2557 ที่สำคัญที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1,201.00 ล้านบาท/ปี (66.1%) รองลงมาคือ ข้าวออร์แกนิค ซึ่งมีมูลค่าส่งออกราว 552.25 ล้านบาท (30.4%) โดยตลาด
ออร์แกนิคในภูมิภาคยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดในทุกหมวดสินค้า รองลงมา คือ อเมริกาเหนือ ส่วนตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ

แชร์บทความนี้Share on Facebook647Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Related posts